Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T2)

Khai giảng dự kiến:01/02/2021

Số ngày: 03

Giảng viên chính: Tháng 02

Học phí: 3,000,000 đ

Nội dung đào tạo:

- Mục tiêu khóa học: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng

 • Hiểu về các hoạt động QA/QC trong phòng thí nghiệm.
 • Hiểu được cách thức xây dựng hệ thống tài liệu cho phòng thí nghiệm.
 • Hiểu và áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm.
 • Thực hiện kiểm soát và đánh giá xu hướng các hoạt động QC trong phòng thí nghiệm.

- Các khái niệm trọng quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm Đánh giá nội bộ.

- QA: Hoạt động đảm bảo chất lượng.

 • Các nguyên tắc chung & khái niệm.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu.
 • Quản lý & kiểm soát thiết bị, hóa chất, hóa chất chuẩn.
 • Đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự.
 • Lựa chọn, phát triển phương pháp thử.

- QC: Hoạt động kiểm soát chất lượng

 • Ngoại kiểm và nội kiểm.
 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát và đánh giá xu hướng.

- Tổng kết - Hỏi đáp.

- Kiểm tra cuối khóa.

Đăng ký chương trình Đào tạo