Số điện thoại: 0989097828

VINALAB – AOSC : Biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng

07/11/2016

Theo đó, Văn phòng AOSC chấp nhận các kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạo mà Hội VinaLAB cung cấp, được đăng tải trên website http://www.vinalab.org.vn và Bản tin Thử nghiệm Ngày nay số ra hàng tháng.

Hội VinaLAB cam kết tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo đạt tiêu chuẩn ISO 17043:2010 cho các khách hàng là phòng thử nghiệm đã được công nhận hoặc dự kiến xin công nhận của Văn phòng AOSC theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; đồng thời, VinaLAB cám kết tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng theo yêu cầu/ kế hoạch hàng năm mà AOSC đưa ra.

Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký: 14/09/2016.

 

VinaLAB