Số điện thoại: 0989097828

Quy hoạch lại mạng lưới phòng thí nghiệm trọng điểm

24/03/2016

Theo Đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mạng lưới phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia sẽ được quy hoạch lại, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng hiệu quả hoạt động, tạo ra và đưa nhanh các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào đời sống.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những phòng thí nghiệm hoạt động chưa hiệu quả. Quá trình đầu tư lại kéo dài, nhiều phòng thí nghiệm trang thiết bị lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của các nhà khoa học, hiệu quả sử dụng thiết bị thấp. Nhiều phòng thí nghiệm thì người quản lý không có kinh nghiệm, nên để thiết bị thất lạc, hạn chế hiệu quả của phòng thí nghiệm.

Trong Đề án tái cơ cấu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tính đến phương án tăng hiệu quả, quy mô và vốn đầu tư cho các phòng thí nghiệm trọng điểm. Theo đó, từ nay đến năm 2017, những phòng thí nghiệm trọng điểm hoạt động chưa hiệu quả sẽ bị giảm bớt, nhằm tập trung nguồn lực cho những phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ các bộ ngành thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm xuất phát từ nhu cầu của các bộ ngành. Trong đó, áp dụng cơ chế quản lý mở, tự chủ cao hơn, có hiệu quả hơn. Trong mấy năm qua, có 1 số phòng thí nghiệm của một số trường và các bộ có sự đầu tư tốt và thành công. Ví dụ, phòng thí nghiệm vi sinh của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng rất thành công, về quy mô nó cũng là phòng thí nghiệm nhỏ cỡ 2 triệu đô la, nhưng hoạt động tốt hơn vì nó là cơ chế tự chủ, tỷ lệ sử dụng trang thiết cao”.

Theo VOV